REFERENCIÁK
Újbuda Center
Resonátor Irodaház
Bonduelle
Szerencsejáték
Coloplast
EverLink
Nielsen
Brokernet
Convoysped
Huf-bau
Than Iskola
Hotel Stáció
Sportos Cukorbetegekért
Otthon Centrum
Garay
Műemlék Gondnokság
Szivárvány Lakóotthon
Budai Egészségközpont
Pálinkamúzeum
Hetényi
Medi-Radiopharma
Gourmand Iskola
Compass
Romics
Pacont
LDSZ
HOR Zrt.
Varázskuckó
Laterex
Agrifirm
Diósd Polgármesteri Hivatal
Merida
Ariko
Ketech
Általános Szerződési Feltételek
A MultiDecor Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek a MultiDecor Kft. által nyújtott szolgáltatásokra és valamennyi nyomdai termék, grafika, reklámanyag és eszköz általános értékesítési és szállítási rendjére, szerződések megkötésére és megrendelések folyamatára, bonyolítására vonatkoznak. Az ÁSZF tartalmazza a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

Szolgáltató: MultiDecor Kft. Székhely: 2049 Diósd, Határ u. 9. Adószám: 14525180-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-124229, bankszámla: 10700574-65973914-51100005, képviselő: Darvas Hajnalka ügyvezető, telefonszám: 06 23 382 228, mobil: 06 30 210 2328, e-mail: multidecor@multidecor.hu.

Megrendelő: Minden természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, szervezet, amely a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között.

Jelen általános szerződési feltételek a MultiDecor Kft. által végzett következő tevékenységekre vonatkoznak: grafikai tervezés, nyomdai előkészítés, nyomdai szolgáltatások (digitális és ofszet), reklámdekoráció gyártás, reklámeszközök gyártása és értékesítése. Jelen feltételektől a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel térhetnek el. Szolgáltató jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyről köteles értesíteni a Megrendelőt annak hatályba lépése előtt 8 nappal.

A szerződéses jogviszony az adott szerződés vagy megrendelés felek általi aláírásával jön létre, mellyel egyidejűleg a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 2 munkanapon belül írásban jelezni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Megrendelő által a szerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult árajánlatot kérni és elfogadni, rendelést leadni és módosítani, terméket átvenni. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Szolgáltató részére történő közléséig minden, a felek közötti jogviszony alapján a kapcsolattartó által megtett jognyilatkozat érvényes és a Megrendelő hatályos jognyilatkozatának tekintendő.

A Megrendelő kérésére a Szolgáltató árajánlatot ad írásban. Az árajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden szükséges információt, és ha szükséges a felek egyeztetnek a hiányzó vagy értelmezhetetlen adatokat illetően. A megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés, úgy, mint megrendelés, jóváhagyás, módosítás, visszaigazolás írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a felek az ajánlott levél és az e-mail útján történő közlést. Az e-mail akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ vagy dokumentum érkezését a másik fél visszaigazolta. A megbízás teljesítése során Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért és magatartásáért felel.

A Megrendelő köteles alaposan áttekinteni a megrendelés paramétereit annak aláírása előtt. A megrendelésben külön sorban szerepelhetnek az egyéb járulékos költségek (pl. grafikai tervezés, szállítási költség). A Szolgáltató által elkészített árajánlat az abban feltüntetett határidőig érvényes. A határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót nem kötelezik. A megrendelt termékek átvételére és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő kötelezettséget vállal.

A nyomdai kivitelezés a megrendelésben specifikált minőségnek megfelelően történik. A nyomtatás jóváhagyott látványterv/színminta/proof alapján történik. Színminta vagy proof hiányában Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges színeltérésért és a Megrendelő módosítási, kártérítési, szavatossági igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. A Szolgáltató színgaranciát csak jóváhagyott proof alapján tud vállalni. A grafikai anyagok leadása történhet személyesen vagy e-mailen keresztül az adott nyomtatási technológiának megfelelő paraméterek alapján. A Megrendelő által átadott anyagok grafikájában és szövegezésében esetlegesen előforduló esztétikai, jogi, logikai, kreatív, szintaktikai, szemantikai vagy bármilyen más hibáért vagy hiányosságért, szerzői jogok nem megfelelő felhasználásáért a Szolgáltató semmilyen mértékben nem vállal felelősséget. Ha a leadott anyagokban bármilyen módosítás vagy javítás szükséges, úgy a Szolgáltató szerkesztési költséget számíthat fel. Nem a nyomdai leadási paramétereknek megfelelő anyagok esetében reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A grafikai anyag késedelmes leadása módosíthatja a vállalt szállítási határidőt. A szállítási határidő előbbiek miatti módosulásával kapcsolatban Megrendelő semmilyen kártérítési-, költség-, vagy egyéb igénnyel nem élhet a Szállító felé.

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik, mely minden esetben megőrzi a becsomagolt termék minőségét és állagát. A szállítási határidő, a szállítás módja és költsége a felek megegyezése alapján rögzítésre kerül a megrendelésben. Szükség esetén részszállítás megoldható. A késztermék átvehető a Szolgáltató telephelyén (Diósd, Határ u. 9.), vagy a Megrendelő kérhet házhozszállítást, melyet az MPL futárszolgálat végez.

A Megrendelő képviselője az áru hiánytalan mennyiségi átvételét a Szállító szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni a Szolgáltató felé. A mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, vállalkozót, alvállalkozót a Megrendelő nevében eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult. Minőségi ellenőrzést a Megrendelő az áruátvételt követő 2 munkanapon belül köteles elvégezni. Amennyiben az áru szemrevételezésekor azonnal megállapítható minőségi hibát észlel a Megrendelő, úgy az jogosult a hibás tétel átvételét megtagadni. Az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált minőséghibás teljesítés esetén a Szolgáltató a reklamációt a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül kivizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék és a hiba a Szolgáltatónak felróható, úgy a Szolgáltató vállalja a hibák soron kívüli kijavítását vagy a termék ismételt legyártását vagy árengedményt ad a Megrendelőnek. A Megrendelő becsomagolt termékének átadása után a termék további szállítása, tárolása vagy kezelése során keletkezett minőségi vagy mennyiségi problémákért, károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mentesül a megrendelés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok "vis major" következményeként állnak be. "Vis majornak" tekinthetők azon események, amelyek a szerződés létrejöttét követően merültek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét felek nem láthatták előre és semmilyen ésszerű intézkedéssel nem kerülhették el.

A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 50% előleg + 50% készpénzes vagy átutalásos fizetéssel történik még a késztermék kiszállításának megkezdése előtt. Szolgáltató az előleg számla kiállítására a megrendelés napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg a Megrendelő nem teljesíti hiánytalanul az előlegszámlát, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a megrendelés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel később egyenlíti ki a Megrendelő az előlegszámlát. Visszatérő Megrendelők esetében a Szolgáltató a közös megállapodás szerinti fizetési mód alapján számláz. Amennyiben a felek erre külön nem térnek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje a kiállítástól számított 8 naptári nap. A számlát a Szolgáltató személyesen adja át vagy postán küldi a Megrendelő címére. A fizetési határidő a teljesítés időpontjától kezdődik. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100%-ának azonnali megfizetése készpénzben vagy átutalással. Ez esetben a Szolgáltató kérheti az aktuális rendelés bizonyos %-ának előre fizetését ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a fentiek alapján Szolgáltató a követeléskezelő cég költségeit és díját részére kiterheli, azt mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti. Szolgáltatónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződésektől - kártérítési kötelezettség nélkül - elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti ill. a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, amely fizetőképességét veszélyeztetheti. Nemfizetés esetén az áru Szolgáltatóhoz történő esetleges visszaszállításának költségei a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott termékek tulajdonjogát fenntartja.

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különös tekintettel a felek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább és minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg. Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésre és a rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

A szerződő felek minden olyan intézkedést megtesznek azon viták és nézeteltérések tárgyalással történő békés rendezésére, melyek a köztük fennálló szerződéssel kapcsolatban felléphetnek. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Ptk. szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a szerződéssel kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.

2008. december 1.

Töltse le Általános Szerződési Feltételeinket .pdf formátumban!